ההרשמה באתר היא חופשית ומרצון

לאחר ההרשמה המשתמש רוכש את הזכות באופן עצמאי אישיות, שאינן מסחריות לפרסם באתר מידע המסופק באמצעות שירותי האתר.

המשתמש מסכים כי האתר תהיה רשאית להשתמש בכל מידע, חומרים (כולל תמונה וידאו חומרים), וכן מידע שפורסם על ידי משתמשים באתר, ללא הסכמה נוספת של המשתמש בכל כמות ובכל האמצעים לא אסור על פי החוק הישים.

המשתמש הרשום מתחייב שלא לפרסם את המידע על האדם האחר (תמונה, כתובת, טלפון, וכו’).

משתמשים רשומים אחראים למעשיהם בקשר עם יצירת ומיקום המידע באתר, וכן בקשר עם המיקום של מידע על דפים אישיים של משתמשים אחרים ו בסעיפים אחרים של האתר בהתאם לחקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית

הפרה של כללים אלה, החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית יגרור האזרחי, מנהליים ופליליים אחריות.

את ניהול האתר יש את הזכות לשלוח משתמשים רשומים מידע על הפיתוח של האתר והשירותים שלה, כמו גם לפרסם את הפעילות שלו ושירותים.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת כדי לשנות את העיצוב של האתר, תכניו, השירותים, חוקי האתר בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת ממנו.

את הנהלת אתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם קבלת מידע ממשתמשים אחרים על המשתמש הפרה של כללים אלה, לשנות או למחוק את כל שפורסם למשתמש תוכן אשר מפר את האיסורים שנקבעו כללים אלה (לרבות הודעות אישיות), להשעות, לחסום או להפסיק את הגישה של משתמש רשום לכל או כל הסעיפים או השירותים באתר בכל עת, מכל סיבה או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת ממנו, לא אחראי לכל נזקאשר עלול להיגרם לך על ידי פעולה כזאת.

את הנהלת אתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק האישי רישום משתמש ו או להשעות, לחסום או להפסיק את הגישה של המשתמש בכל השירותים של האתר

About