אתר זה מכיל מידע, קישורים, תמונות וקטעי וידאו של תוכן מיני מפורש (באופן קולקטיבי, “תוכן מיני מפורש”)

על ידי בחירה כדי להזין באתר את ההצהרה בשבועה ועונשים של שבועת שקר לפי כותרת

§ אחרים החלים וחוקיה כי כל ההצהרות הבאות הם אמיתיים ונכונים

About